Liện Hệ: hoanglanthang.vp@gmail.com
Menu

Bảng mã màu HTML đầy đủ nhất

Snakething.net - Bảng mã màu HTML đầy đủ

Để khỏi mất công tìm kiếm các mã màu khác nhau khi chỉnh sửa code html. Mình sẽ tổng hợp bảng mã màu html đầy đủ nhất. Bạn chỉ việc Copy và thêm dấu # trước mã màu là OK.
FFB2B2 FF9999 FF6666 FF4D66 FF6699
FF6633 FF4D33 FF3333 FF334D FF3366
FF4D00 FF3300 FF0000 FF0033 FF0066
E53300 E53333 E50000 E50033 E50066
CC3333 CC3300 CC0000 CC0033 FF7F7F
FF997F FFB299 FFCC99 FFE599 FFE500
FF4C4C FF664C FF7F66 FF9966 FFB266
FF4C00 FF6600 FF7F00 FF9900 FFB200
E54C00 E56600 E57F00 E59900 E5B200
E54C4C E5664C E57F66 E59966 FFCC00
FFFFCC FFFFB2 FFE5B2 FFCC7F E5E500
E5FF99 FFFF99 FFE599 FFCC66 E5CC00
E5FF66 FFFF66 FFE566 FFCC33 E5E566
E5FF00 FFFF00 CCFF99 B2FF7F 99FF7F
CCFF66 99FF66 99FF99 7FFF99 7FFFB2
CCFF00 7FFF66 66FF66 66FF7F 66FF99
99FF00 66FF00 00FF00 00FF66 00FF99
66E500 33E500 00E500 00E533 00E566
66CC00 33CC00 00CC00 00CC33 00CC66
99B200 66B200 33B200 00B200 00B233
99E500 99CC00 99FFFF 99FFF0 99FFE5
66E5FF 66F0FF 66FFFF 66FFF0 66FFE5
00E5FF 00F0FF 00FFFF 00FFF0 00FFE5
66F0F0 33F0F0 00F0F0 00F0E5 00F0CC
B2F0FF 66E5E5 33E5E5 00E5E5 00E5CC
B2E5FF CCE5FF B2FFFF 99B2E5 B2CCE5
99CCFF 7FB2FF 99B2FF 7F99FF 9999FF
6699FF 667FFF 6666FF 4C66FF 7F4CFF
3399FF 3366FF 3333FF 4C33FF 664CFF
0066FF 0033FF 0000FF 3300FF 6600FF
0066CC 0033CC 0000CC 3300CC 6600CC
0066B2 0033B2 0000B2 3300B2 6600B2
9F99FF 9F99E5 B2CCFF CC99FF E5B2FF
9F7FFF 9F66FF 9F7FCC 9F66CC CC66FF
8F00FF 9F00FF 9F00E5 9F00CC CC00FF
7300E5 7F00E5 7F00CC 7F00B2 B200E5
7F33E5 7F33CC 7F33BF 663399 9900CC
CCB2FF E566FF FF66FF FF66E5 FF66CC
E599FF E500FF FF00FF FF00E5 FF00CC
FF99FF CC00E5 E500E5 E500CC E500B2
FF99E5 FF99CC B200CC CC00CC CC00B2
E5E5FF F2E5FF FFE5FF FFE5F2 FFE5E5
E5F2FF F2F2FF FFF2FF FFF2F2 FFF2E5
E5FFFF F2FFFF FFFFFF FFFFF2 FFFFE5
D9F2F2 E5F2F2 F2F2F2 F2F2E5 F2F2D9
CCE5E5 D9E5E5 E5E5E5 E5E5D9 CCD9D9
CCD9CC D9D9D9 D9CCD9 C0CCCC D9D9CC
B2C0C0 C0CCC0 CCCCCC CCC0CC CCCCC0
99B2B2 B2C0B2 C0C0C0 C0B2C0 C0C0B2
8C9999 99B299 B2B2B2 B299B2 B2B299
997F7F 997F99 7F7F7F 7F997F 7F7F99
7F6666 7F667F 666666 667F66 66667F
664C4C 664C66 4C4C4C 4C664C 4C4C66
4C3333 4C334C 333333 334C33 33334C
330000 330033 000000 003300 000033
8C998C 999999 998C99
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC